Θεσμικο πλαισιο λειτουργιας Προτυπων Σχολειων

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Λυκείου της Ιωνιδείου και όλων των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, περιέχεται στο Νόμο Υπ'Αριθ. 3966 / ΦΕΚ 118/ 24-05-2011, το οποίο τροποποιήθηκε με το Νόμο Υπ'Αριθ. 4327/ΦΕΚ 50/14-05-2015. Τα άρθρα που αφορούν τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία είναι τα παρακάτω:

 

Άρθρο 36 Ν.3966
Σκοπός των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων


Σκοπός των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Π.Π.Σ.)
είναι:
α) η εξασφάλιση δημόσιας και δωρεάν υψηλής ποιότητας παιδείας για όλους, που συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των μαθητών,
β) η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα των Α.Ε.Ι., στη διδακτική των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων, στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, καθώς και στην οργάνωση, διοίκηση, αξιολόγηση και διαχείριση σχέσεων
στο επίπεδο της σχολικής μονάδας,
γ) η εκπαίδευση με πρακτική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών Τμημάτων Α.Ε.Ι. και, ιδίως, Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Φιλοσοφικών Σχολών, καθώς και των μεταπτυχιακών φοιτητών στις επιστήμες της εκπαίδευσης
(αγωγής), σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα, καθώς και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας, σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π.,
δ) η υποστήριξη του στόχου της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αριστείας, με τη δημιουργία ομίλων, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από όλα τα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης, και η ανάδειξη, προώθηση και εκπαίδευση μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες και ταλέντα αλλά και η υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και
ε) η πειραματική εφαρμογή ιδίως: αα) προγραμμάτων σπουδών, αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας, ββ) εκπαιδευτικού υλικού οποιασδήποτε μορφής, γγ) καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, δδ) καινοτόμων και δημιουργικών δράσεων, εε) προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων και στστ) νέων μοντέλων διοίκησης και λειτουργίας του σχολείου.

Άρθρο 10 Ν. 4327

Διάκριση Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

1. Το άρθρο 36 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:

1. Οι σχολικές μονάδες που έχουν χαρακτηριστεί ως «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία» αποχαρακτηρίζονται και ορίζονται ως «Πειραματικά Σχολεία», εκτός από τις παρακάτω σχολικές μονάδες που ορίζονται ως «Πρότυπα Σχολεία»:
α) Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, β) Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, γ) Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγε λικής Σχολής Σμύρνης, δ) Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων, ε) Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, στ) Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής, ζ) Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, η) Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, θ) Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων.
2. Ο όρος «Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο» καταργεί ται. Όπου αναφέρεται ο όρος «Πρότυπα Πειραματικά» Σχολεία νοούνται εφεξής τα «Πρότυπα» και τα «Πειραματικά» σχολεία, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

...

5. Ο όρος «Πρότυπα» αναφέρεται στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της παραγράφου 1 του παρόντος. Έχουν εκπαιδευτικούς με αυξημένα τυπικά προσόντα και διδακτική εμπειρία και όσον αφορά το μαθητικό δυναμικό αυτών των σχολικών
μονάδων, ορίζονται τα κριτήρια και ο τρόπος εισαγωγής των μαθητών και των μαθητριών στην πρώτη τάξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη διαδικασία που προ βλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως τροποποιείται με το άρθρο 11 του παρόντος. Τα Πρότυπα σχολεία μπορούν να εισηγηθούν στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. την προσαρμογή των διδακτικών μεθόδων, των μεθόδων αξιολόγησης και του ετήσιου προγραμματισμού των γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει κάθε σχολείο.

...


Άρθρο 38
Χρηματοδότηση


Τα Π.Π.Σ. χρηματοδοτούνται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που χρηματοδοτούνται και τα λοιπά σχολεία και επιπροσθέτως:
α) από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. με το οποίο τυχόν συνδέονται ή από τυχόν άλλο συνδεδεμένο φορέα σύμφωνα με το άρθρο 46 και β) από δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές. Για την αποδοχή των εσόδων της περίπτωσης αυτής απαιτείται απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 39
Όργανα διοίκησης


Όργανα διοίκησης των Π.Π.Σ. είναι:
α) σε εθνικό επίπεδο: η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και
β) σε επίπεδο σχολικής μονάδας:
αα) το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.), ββ) ο διευθυντής, γγ) ο υποδιευθυντής και δδ) ο σύλλογος διδασκόντων κάθε Π.Π.Σ.


Άρθρο 40
Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων


1. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι επταμελής και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για τριετή θητεία από τα ακόλουθα μέλη:
α) Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής) ή επιστήμονα εγνωσμένου κύρους του ίδιου γνωστικού αντικειμένου και ανάλογων προσόντων, ως πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται ύστερα από γνώμη της αρμόδιας κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπής.
β) Ένα μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. Α.Ε.Ι.
γ) Έναν εκπαιδευτικό της δημόσιας ή ιδιωτικής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα.
δ) Έναν Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
ε) Δύο προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Για τον ορισμό των μελών της περίπτωσης αυτής συνεκτιμάται η ιδιότητα του αποφοίτου Πρότυπου ή Πειραματικού Σχολείου ή Π.Π.Σ.
στ) Ένα μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. ή έναν σχολικό σύμβουλο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής).
Με την ίδια απόφαση ορίζονται και ο γραμματέας της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 2. Ως αντιπρόεδρος ορίζεται ένα από τα μέλη της Δ.Ε.Π.Π.Σ., το οποίο εκλέγεται με πλειοψηφία των παρό ντων μελών στην πρώτη συνεδρίαση. Ο αντιπρόεδρος συνεργάζεται στενά με τον πρόεδρο και τον αναπληρώνει πλήρως στα καθήκοντά του, όταν εκείνος ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.
3. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Υποστηρίζει την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής των Π.Π.Σ. β) Γνωμοδοτεί στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τον ορισμό ενός σχολείου ως Π.Π.Σ. γ) Επιλέγει τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς των Π.Π.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 και 48, αντίστοιχα. δ) Επιλέγει τον υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο κάθε Π.Π.Σ. σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 41, καθώς και τον εκπαιδευτικό που μετέχει στο ΕΠ.Ε.Σ., σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της ίδιας παραγράφου. ε) Επιλύει διαφορές ή προβλήματα που αφορούν τη λειτουργία των Π.Π.Σ. στ) Προωθεί και προβάλλει το έργο που επιτελείται στα Π.Π.Σ. ζ) Ορίζει το πλαίσιο των προτεραιοτήτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων των Π.Π.Σ. η) Συνεργάζεται με τα Α.Ε.Ι., το Ι.Ε.Π., σχολεία, εκπαι δευτικούς, κοινωνικούς φορείς και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής και προωθεί διεθνείς συνεργασίες. θ) Συνεργάζεται με ειδικούς επιστήμονες επί ειδικότερων θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των Π.Π.Σ. ι) Αποφασίζει για τα εξειδικευμένα κριτήρια επιλογής των μαθητών των Π.Π.Σ., ύστερα από γνώμη των ΕΠ.Ε.Σ., και εγκρίνει τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Σ. για τη δημιουργία των ομίλων. ια) Αποφασίζει για την κατ’ εξαίρεση εγγραφή και φοίτηση σε Π.Π.Σ. μαθητών με πιστοποιημένες ιδιαίτερες ικανότητες, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 44. ιβ) Εγκρίνει και συντονίζει επιμορφωτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών και πρακτικής άσκησης προπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών και μεταπτυχιακών φοιτητών στα Π.Π.Σ. ιγ) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής κάθε Π.Π.Σ. για τη λειτουργία των μαθητικών ομίλων και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. ιδ) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων την έκδοση απόφασης για την πιλοτική εφαρμογή στα Π.Π.Σ. εναλλακτικών συστημάτων διοίκησης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων. ιε) Μεριμνά για την προσέλκυση δωρεών, χορηγιών και κάθε είδους παροχών. ιστ) Βραβεύει μαθητές υψηλών επιδόσεων. ιζ) Διοργανώνει μαθητικούς αγώνες στα πεδία στα οποία λειτουργούν όμιλοι. Στους αγώνες αυτούς συμμετέχουν μαθητές από τα Π.Π.Σ. και κατά περίπτωση και από άλλα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της ίδιας βαθμίδας, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. ιη) Επιλέγει και ορίζει για κάθε γνωστικό αντικείμενο ή ομάδα γνωστικών αντικειμένων έναν σύμβουλο από τους συντονιστές του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου στα Π.Π.Σ. με βάση τα ακαδημαϊκά προσόντα του, ο οποίος αποτελεί το σύνδεσμο των σχολείων αυτών με τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. Για την επιλογή των συμβούλων, οι ενδιαφερόμενοι συντονιστές υποβάλλουν στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, ύστερα από πρόσκλησή της. Μετά από την επιλογή τους, οι επιλεγέντες υποβάλλουν τα αποδεικτικά των προσόντων τους. Σε περίπτωση υποβολής αναληθούς βιογραφικού σημειώματος, οι σύμβουλοι εκπίπτουν από την ιδιότητα του συμβούλου, καθώς και του συντονιστή. Οι σύμβουλοι ενημερώνονται για τον προγραμματισμό και την πορεία
της διδασκαλίας του γνωστικού τους αντικειμένου σε όλα τα Π.Π.Σ. της χώρας, σε συνεργασία με τα ΕΠ.Ε.Σ. και τους συντονιστές των αντίστοιχων μαθημάτων των σχολείων. ιθ) Πραγματοποιεί την εξωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των Π.Π.Σ., με βάση τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης που καταρτίζουν τα ΕΠ.Ε.Σ.
4. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη της. Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
5. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. συνεδριάζει ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, η οποία αποστέλλεται σε όλα τα μέλη τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός αν αυτή είναι έκτακτη, οπότε η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί και μια ημέρα πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση ορίζονται η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.
6. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως κατά την κρίση του προέδρου, όταν προκύψουν θέματα προς συζήτηση. Η σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης είναι υποχρεωτική για τον πρόεδρο, εφόσον ζητηθεί από τέσσερα τουλάχιστον μέλη με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία προσδιορίζουν τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση.
7. Ο πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες, φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.
8. Ο πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε μέλος της Δ.Ε.Π.Π.Σ., σε μέλη των ΕΠ.Ε.Σ. ή σε συντονιστές μαθημάτων σε Π.Π.Σ. την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση συγκεκριμένου θέματος. Ο πρόεδρος μπορεί επίσης να καλεί τους συμβούλους που προβλέπονται στην περίπτωση ιη΄ της παραγράφου 3 να παρίστανται και να εισηγούνται σε συνεδριάσεις που αφορούν το γνωστικό τους αντικείμενο.
9. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Δ.Ε.Π.Π.Σ. συντάσσονται πρακτικά, τα οποία καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά συντάσσονται από τον γραμματέα και επικυρώνονται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. στην επόμενη συνεδρίαση, με επιμέλεια του προέδρου της.
10. Στις συνεδριάσεις της Δ.Ε.Π.Π.Σ. μπορεί να παρίστανται, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της, είτε εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων των μαθητών ή των συλλόγων αποφοίτων των Π.Π.Σ. είτε εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων, όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν.
11. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
12. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. συνεδριάζει στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.
13. Η αποζημίωση του προέδρου, του αντιπροέδρου και των λοιπών μελών της Δ.Ε.Π.Π.Σ., καθώς και του γραμματέα, καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Άρθρο 41
Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο


1. Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Π.Σ. είναι πενταμελές και συγκροτείται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων από τα ακόλουθα μέλη:
α) Ένα μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή εκπαιδευτικό της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αντίστοιχα προσόντα, ο οποίος ορίζεται ύστερα από εισήγησή της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ως πρόεδρο.
β) Τον υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο του Π.Π.Σ. Ο υπεύθυνος σχολικός σύμβουλος επιλέγεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. με κριτήριο την προσωπικότητα και τη γενική συγκρότησή του, ύστερα από πρόσκληση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και αίτηση των ενδιαφερόμενων σχολικών συμβούλων της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το Π.Π.Σ., η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. αξιολογεί την προσωπικότητα και τη γενική συγκρότηση των υποψηφίων σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 48 και καταρτίζει σχετικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης. Ο επιλεγείς σχολικός σύμβουλος οφείλει να καταθέσει φάκελο αποδεικτικών στοιχείων του βιογραφικού σημειώματός του. Αν υποβληθεί αναληθές βιογραφικό σημείωμα, ο επιλεγείς εκπίπτει από την ιδιότητα του υπεύθυνου σχολικού συμβούλου.
γ) Τον διευθυντή του σχολείου.
δ) Δύο εκπαιδευτικούς του Π.Π.Σ., οι οποίοι επιλέγονται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. με βάση τα ακαδημαϊκά προσόντα τους στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής) και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση ιη΄της παραγράφου 3 του άρθρου 40 για την επιλογή συμβούλων.
2. Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Π.Σ. έχει την παιδαγωγική και την επιστημονική ευθύνη του σχολείου. Προγραμματίζει τις ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες του σχολείου, καθώς και τις δράσεις που αφορούν την προσφορά του στην τοπική κοινωνία. Ειδικότερα: α) αποφασίζει για τη δημιουργία ομίλων μαθητών ή τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και για την εγγραφή μαθητών στους ομίλους και τα τμήματα αυτά, β) αποφασίζει την τροποποίηση του αναλυτικού και του ωρολόγιου προγράμματος του Π.Π.Σ., προκειμένου να υλοποιηθούν καινοτομίες, να λειτουργήσουν οι όμιλοι, τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, τα πιλοτικά ερευνητικά προγράμματα, η συνεργασία με σχολεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ό,τι άλλο κριθεί σκόπιμο κατά τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σχολείου, γ) συνεργάζεται με τον φορέα με τον οποίο τυχόν συνδέεται το σχολείο, σχεδιάζει, προγραμματίζει και συντονίζει τις επιμορφωτικές και τις ερευνητικές δραστηριότητες, οι οποίες εγκρίνονται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ., δ) συνεργάζεται με το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου στην οργάνωση και το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου, ε) καταρτίζει αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψήφιων διευθυντών και λοιπών εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ. κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 42 και 48, αντίστοιχα, στ) συντονίζει την εσωτερική αξιολόγηση των Π.Π.Σ. και υποβάλλει τη σχετική έκθεση στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και ζ) διαχειρίζεται τους οικονομικούς πόρους του Π.Π.Σ., πέραν αυτών που διαχειρίζεται η αρμόδια σχολική επιτροπή.
3. Για τη λειτουργία του ΕΠ.Ε.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.


Άρθρο 42
Διευθυντής, υποδιευθυντής και σύλλογος διδασκόντων


1. Την ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία και την υλοποίηση του διετούς σχεδίου δράσης του Π.Π.Σ. έχουν ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων.
2. Ο διευθυντής του Π.Π.Σ. επιλέγεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τετραετή θητεία και όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον υποδιευθυντή του σχολείου.
3. Ως διευθυντές των Π.Π.Σ. επιλέγονται δημόσιοι εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με τουλάχιστον οκταετή διδακτική υπηρεσία στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, οι οποίοι απέχουν τουλάχιστον τέσσερα διδακτικά έτη από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας και του χρόνου υπηρεσίας για την αυτοδίκαιη απόλυση από την υπηρεσία. Στις αρχές κάθε τέταρτου έτους δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας προκήρυξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισηγήσεις των ΕΠ.Ε.Σ. και με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να επιλεγούν ως διευθυντές των Π.Π.Σ. να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη. Αν κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών της θητείας παραιτηθεί ή εκλείψει διευθυντής Π.Π.Σ., η θέση του προκηρύσσεται εκ νέου για το υπόλοιπο της θητείας. Αν παραιτηθεί ή εκλείψει διευθυντής κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους της θητείας, τα καθήκοντα του διευθυντή στο Π.Π.Σ. ασκεί για το υπόλοιπο της θητείας ο υποδιευθυντής.
4. Κριτήρια επιλογής των διευθυντών των Π.Π.Σ. αποτελούν:
α) Η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από:
αα) την επιστημονική − παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από το βιογραφικό σημείωμα και τα αποδεικτικά των προσόντων του υποψηφίου και ββ) την υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από το βιογραφικό σημείωμα και τα αποδεικτικά των προσόντων του.
β) Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως αξιολογείται κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ.
γ) Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, με έμφαση στις διοικητικές θέσεις της εκπαίδευσης, με βάση τις οικείες αξιολογικές εκθέσεις, εφόσον υπάρχουν για όλους τους υποψηφίους.
δ) Η διακεκριμένη δράση και η συμμετοχή του υποψηφίου σε καινοτόμες δραστηριότητες. Για την εκτίμηση των παραπάνω κριτηρίων, ο υποψήφιος μαζί με την αίτησή του υποβάλλει σχετικό φάκελο.
5. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για δύο Π.Π.Σ. κατ’ ανώτατο όριο, με σειρά προτίμησης. Η αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από το σχετικό φάκελο, υποβάλλεται και στις δύο σχολικές μονάδες. Το ΕΠ.Ε.Σ. κάθε σχολικής μονάδας καταρτίζει αρχικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για τη μονάδα αυτή, με αξιολογική σειρά, ύστερα από την εκτίμηση των κριτηρίων επιλογής των περιπτώσεων α΄, γ΄ και δ΄ της προηγούμενης παραγράφου, ο οποίος διαβιβάζεται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. μαζί με τις αιτήσεις και τους φακέλους των υποψηφίων. Η προθεσμία κατάρτισης των πινάκων από τα ΕΠ.Ε.Σ. και ανάρτησής τους καθορίζεται στην προκήρυξη των θέσεων. Δικαίωμα ένστασης έχουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ. μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την ανάρτηση του αξιολογικού πίνακα των υποψηφίων σε κάθε Π.Π.Σ.
6. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ., ύστερα από την κρίση επί των ενστάσεων και εκτίμηση του κριτηρίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 με βάση τη συνέντευξη των υποψηφίων, καταρτίζει τον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξής τους. Η επιλογή των διευθυντών γίνεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. με βάση τον τελικό αξιολογικό πίνακα και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων. Ο επιλεγείς εκπαιδευτικός τοποθετείται στη θέση του διευθυντή με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα κριτήρια των περιπτώσεων α΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 4, καθορίζεται το ποιοτικό πλαίσιο αξιολόγησης του κριτηρίου της περίπτωσης β΄ της ίδιας παραγράφου και ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής των διευθυντών των Π.Π.Σ.
7. Ο υποδιευθυντής του Π.Π.Σ. επιλέγεται από το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. Το ΕΠ.Ε.Σ. καταρτίζει με αξιολογική σειρά πίνακα, ύστερα από εκτίμηση των κριτηρίων επιλογής των περιπτώσεων α΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 4 και ύστερα από αίτηση των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στο Π.Π.Σ., η
οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και τα αποδεικτικά των προσόντων τους. Ο επιλεγείς εκπαιδευτικός τοποθετείται στη θέση του υποδιευθυντή με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης για τετραετή θητεία.
8. Ο σύλλογος διδασκόντων των Π.Π.Σ. πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή και σε συνεργασία με το ΕΠ.Ε.Σ., να ορίζει δύο δασκάλους ως συντονιστές ή δύο καθηγητές ειδικότητας ως συντονιστές για τα μαθήματα συγγενών ειδικοτήτων που διδάσκονται, αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά, ο σύλλογος διδασκόντων ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.


Άρθρο 43
Συμβούλιο σχολείου


1. Από τον ορισμό μιας σχολικής μονάδας ως Π.Π.Σ., με απόφαση του διευθυντή της συγκροτείται πενταμελές συμβούλιο του σχολείου από τα ακόλουθα μέλη: α) του διευθυντή του Π.Π.Σ., ως πρόεδρο, β) έναν εκπρόσωπο του δήμου με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα παιδείας, που ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο, ως αντιπρόεδρο, γ) έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και δ) δύο διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας, κατά προτίμηση αποφοίτους του σχολείου, οι οποίοι επιλέγονται από τα μέλη των περιπτώσεων α΄ έως και γ΄.
2. Το συμβούλιο του σχολείου συνεδριάζει τακτικά και ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αποφασίζει για θέματα του σχολείου και για θέματα που σχετίζονται με την προσφορά του στην τοπική κοινωνία, ύστερα από συζήτηση με εκπροσώπους των γονέων, των μαθητών των γυμνασίων και λυκείων, του συλλόγου των αποφοίτων του Π.Π.Σ. και της τοπικής κοινωνίας,
β) συνεργάζεται με το σύλλογο αποφοίτων και το σύλλογο γονέων του Π.Π.Σ., καθώς και με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, ιδίως για θέματα υλικοτεχνικής υποδομής και οικονομικών πόρων της σχολικής μονάδας, καθώς και για πολιτισμικές δραστηριότητες στην τοπική κοινωνία και
γ) εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. την αξιοποίηση και διάθεση των πόρων της σχολικής μονάδας, πέραν αυτών που διαχειρίζεται η αρμόδια σχολική επιτροπή.


Άρθρο 44
Σύνδεση Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων διαφορετικών βαθμίδων και επιλογή μαθητών


1. Τα Πρότυπα Πειραματικά νηπιαγωγεία μπορεί να συνδέονται με Πρότυπα Πειραματικά δημοτικά σχολεία, τα οποία επίσης μπορεί να συνδέονται με Πρότυπα Πειραματικά γυμνάσια. Η σύνδεση αυτή πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Τα συνδεδεμένα Π.Π.Σ. διατηρούν τη διοικητική τους αυτοτέλεια.
2. Υφιστάμενα πειραματικά νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία και γυμνάσια τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, ύστερα από τον ορισμό τους ως Π.Π.Σ. κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, διατηρούν τη σύνδεση αυτή, ώστε οι απόφοιτοι του νηπιαγωγείου ή του δημοτικού σχολείου να εγγράφονται στο δημοτικό σχολείο ή το γυμνάσιο, αντίστοιχα, με βάση προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο αριθμός των μαθητών που μπορεί να εγγραφούν στο Πρότυπο Πειραματικό δημοτικό σχολείο ή γυμνάσιο είναι ίσος με τον αριθμό των
αποφοίτων του συνδεδεμένου Πρότυπου Πειραματικού νηπιαγωγείου ή δημοτικού σχολείου, αντίστοιχα, προσαυξημένος έως και κατά 50%.
3. Αν το Πρότυπο Πειραματικό δημοτικό σχολείο δεν συνδέεται με Πρότυπο Πειραματικό νηπιαγωγείο, η εισαγωγή των μαθητών γίνεται με κλήρωση.
4. Αν το Πρότυπο Πειραματικό γυμνάσιο δεν συνδέεται με Πρότυπο Πειραματικό δημοτικό σχολείο, καθώς και στην περίπτωση της κάλυψης των επιπλέον θέσεων για τα συνδεδεμένα Πρότυπα Πειραματικά γυμνάσια, η εισαγωγή μαθητών γίνεται με βάση προϋποθέσεις που ορίζονται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Η εισαγωγή των μαθητών σε κάθε Πρότυπο Πειραματικό λύκειο γίνεται ύστερα από εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, σύμφωνα με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις ή σε δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων μπορεί να περιλαμβάνεται και στις προϋποθέσεις που ορίζονται για την εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά γυμνάσια, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4.
6. Η επιλογή των μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά νηπιαγωγεία γίνεται με κλήρωση.
7. Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα για το νηπιαγωγείο ή την Α΄ Δημοτικού ή την Α΄ Γυμνασίου ή την Α΄ Λυκείου κάθε σχολικού έτους καθορίζεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του ΕΠ.Ε.Σ. κάθε σχολείου, αφού ληφθούν υπόψη οι συνθήκες λειτουργίας του.
8. Με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ύστερα από αίτηση των ασκούντων τη γονική μέριμνα των ενδιαφερόμενων μαθητών, είναι δυνατή η κατά παρέκκλιση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων εγγραφή και φοίτηση σε Π.Π.Σ. μαθητών με πιστοποιημένες ιδιαίτερες ικανότητες, σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το 1% των μαθητών του σχολείου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα αρμόδια όργανα και οι διαδικασίες πιστοποίησης.
9. Η επιλογή των μαθητών στα Π.Π.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, γίνεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. Η ευθύνη και τα έξοδα μετακίνησης των μαθητών βαρύνουν τους ασκούντες τη γονική τους μέριμνα, τόσο για την πλήρη φοίτησή τους όσο και για τη φοίτησή τους στους ομίλους.

Άρθρο 11 Ν. 4327


Το άρθρο 44 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα Πειραματικά Νηπιαγωγεία μπορεί να συνδέονται με Πειραματικά Δημοτικά, τα οποία επίσης μπορεί να συνδέονται με Πειραματικά Γυμνάσια και εκείνα μπορεί να συνδέονται με Πειραματικά Λύκεια. Τα Πρότυπα Γυμνάσια, επίσης, μπορεί να συνδέονται με Πρότυπα Λύκεια.
2.α) Ως συνδεδεμένα Πειραματικά σχολεία ορίζονται τα ακόλουθα:

...

β) Ως συνδεδεμένα Πρότυπα Σχολεία ορίζονται τα ακόλουθα:

...

Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά - Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά.

3. Η σύνδεση σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θα πραγματοποιείται εφεξής με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Τα συνδεδεμένα Πειραματικά ή Πρότυπα σχολεία διατηρούν τη διοικητική τους αυτοτέλεια.
4. Ο αριθμός των μαθητών και μαθητριών που μπορεί να εγγραφούν στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή Πειραματικό Γυμνάσιο ή Πειραματικό Λύκειο είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των αποφοίτων του συνδεδεμένου Πειραματικού Νηπιαγωγείου ή Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου ή Πειραματικού Γυμνασίου αντίστοιχα. Αν οι ιδιαίτερες υλικοτεχνικές και άλλες συνθήκες στην ανώτερη βαθμίδα επιτρέπουν μεγαλύτερο αριθμό τμημάτων από ό,τι στην κατώτερη ή επιτρέπουν αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, το οικείο Ε.Π.Ε.Σ. καταθέτει αιτιολογημένη εισήγηση στη Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία αποφασίζει τον ακριβή αριθμό των μαθητών που θα εγγραφούν στο σχολείο που εισηγείται την εν λόγω αύξηση. Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση των συνδεδεμένων Πρότυπων Γυμνασίων και Πρότυπων Λυκείων.
...
6. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα Γυμνάσια καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ύστερα από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων και του Ε.Π.Ε.Σ. του σχολείου. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ., επίσης, συντονίζει και έχει τη γενική ευθύνη για την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών και διασφαλίζει το αδιάβλητο αυτών. Η επιλογή των μαθητών και μαθητριών αφορά στην εισαγωγική σχολική τάξη (Α΄ τάξη Γυμνασίου) και μόνο, ενώ η σχολική πορεία των μαθητών και μαθητριών από το Γυμνάσιο στο Λύκειο των σχολείων αυτών υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις. Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στα Πρότυπα Σχολεία στις λοιπές τάξεις πλην της εισαγωγικής γίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές που φοιτούν στην ίδια τάξη. Την ευθύνη για αυτή τη συμπληρωματική διαδικασία έχουν τα όργανα διοίκησης του σχολείου στο οποίο έχουν προκύψει οι κενές θέσεις.
7. Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής μίας και μόνο μίας σχολικής μονάδας. Στην περίπτωση των δευτεροβάθμιων σχολικών μονάδων κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει την αίτηση συμμετοχής του στις διαδικασίες επιλογής είτε σε μία Πειραματική είτε σε μία Πρότυπη σχολική μονάδα.

8. Ο αριθμός των μαθητών και μαθητριών σε κάθε τμήμα για το Νηπιαγωγείο ή την Α΄ Δημοτικού ή την Α΄ Γυμνασίου ή την Α΄ Λυκείου Πειραματικού ή Πρότυπου Σχολείου για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του ΕΠ.Ε.Σ. κάθε σχολείου, αφού ληφθούν υπόψη οι συνθήκες λειτουργίας του.
9. Η επιλογή των μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά ή Πρότυπα Σχολεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, γίνεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. Η ευθύνη και τα έξοδα μετακίνησης των μαθητών και μαθητριών βαρύνουν τους ασκούντες τη γονική τους μέριμνα τόσο για την πλήρη φοίτησή τους όσο και για τη φοίτησή τους στους ομίλους.»


Άρθρο 45
Διάρθρωση ωρολόγιου προγράμματος και λειτουργία ομίλων


1. Κάθε Π.Π.Σ. ακολουθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα των μη πρότυπων πειραματικών σχολείων, το οποίο μπορεί να αναμορφώνεται με απόφαση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις ερευνητικές προτεραιότητες και τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου.
2. Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών, τόσο του Π.Π.Σ. όσο και των δημόσιων σχολικών μονάδων της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του, με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ., που εγκρίνεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημιουργούνται όμιλοι και ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους. Οι όμιλοι λειτουργούν πέρα από το ωρολόγιο πρόγραμμα μία ή δύο φορές την εβδομάδα ο καθένας, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση.
3. Οι όμιλοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η γλώσσα, η λογοτεχνία και λοιπά πεδία όπως τα εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά., ώστε να δημιουργούνται πυρήνες δημιουργικότητας και αριστείας που αξιοποιούν τις αυξημένες ικανότητες ορισμένων μαθητών, χωρίς να υπονομεύεται η κοινωνικοποίησή τους.
4. Η εγγραφή των μαθητών των Π.Π.Σ. στους ομίλους γίνεται με αίτηση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα στο ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του δασκάλου του μαθητή και του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτά, προκειμένου για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και του διευθυντή της σχολικής μονάδας και του αρμόδιου συντονιστή του μαθήματος στο Π.Π.Σ., προκειμένου για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η εγγραφή των μαθητών στους ομίλους για μαθητές που φοιτούν στις δημόσιες σχολικές μονάδες μιας ορισμένης γεωγραφικής περιοχής γίνεται με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Π.Σ. με το οποίο συνδέονται τα σχολεία αυτά, ύστερα από αίτηση των ασκούντων τη γονική μέριμνα στο Ε.Π.Ε.Σ. και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου σχολικού συμβούλου και του διευθυντή του σχολείου στο οποίο φοιτά ο μαθητής. Αν δεν λειτουργούν όμιλοι στο συγκεκριμένο Π.Π.Σ. για το γνωστικό τομέα για τον οποίο ενδιαφέρονται οι μαθητές, μπορεί να εγγραφούν σε ομίλους γειτονικού Π.Π.Σ., εφόσον αυτοί λειτουργούν, με την ίδια διαδικασία.


Άρθρο 46
Σύνδεση με φορείς


1. Τα Π.Π.Σ. μπορεί να συνδέονται: α) με Α.Ε.Ι. και ειδικότερα με πανεπιστήμια για τις σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης και με Τ.Ε.Ι. ή την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για τις σχολικές μονάδες της επαγγελματικής εκπαίδευσης, β) με ερευνητικούς φορείς και γ) με κοινωφελή ιδρύματα.
2. Με κάθε φορέα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να συνδέονται περισσότερα του ενός Π.Π.Σ. Για συγκεκριμένες δραστηριότητες το Π.Π.Σ., με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του ΕΠ.Ε.Σ., μπορεί να συνεργάζεται και με τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. ή με άλλους φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
3. Η σύνδεση των σχολικών μονάδων με τους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Το περιεχόμενο της σύνδεσης, καθώς και οι σχετικές προϋποθέσεις και η διαδικασία, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Άρθρο 47
Σύνδεση των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων με τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


1. Τα Π.Π.Σ. συνδέονται με τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής τους για θέματα που αφορούν τη δημιουργία ομίλων μαθητών.
2. Τα Π.Π.Σ. συνδέονται επίσης με τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής τους για θέματα που αφορούν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αυτής της περιοχής. Στην περίπτωση αυτή το Π.Π.Σ. λειτουργεί ως φορέας ενδοσχολικής επιμόρφωσης και διοργανώνει σεμινάρια, ημερίδες, συνεργασίες μεταξύ των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν κυρίως την υποστήριξη του θεσμού του μέντορα, την εφαρμογή καινοτόμων και δημιουργικών δραστηριοτήτων, την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και διοίκησης, καθώς και διεθνείς συνεργασίες.
3. Η ευρύτερη γεωγραφική περιοχή κάθε Π.Π.Σ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.


Άρθρο 48
Διδακτικό προσωπικό


1. Το διδακτικό προσωπικό των Π.Π.Σ. αποτελείται από εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιλέγονται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2. Ως εκπαιδευτικοί των Π.Π.Σ. επιλέγονται δημόσιοι εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με τουλάχιστον τετραετή διδακτική υπηρεσία στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση. Στις αρχές κάθε ημερολογιακού έτους εκδίδεται προκήρυξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ύστερα από εισηγήσεις των ΕΠ.Ε.Σ., η οποία δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να επιλεγούν σε θέσεις με θητεία εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ., να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη.
3. Κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ. αποτελούν:
α) Η αξιολόγηση των σπουδών και της εμπειρίας των υποψηφίων και ιδίως η προηγούμενη εμπειρία στο γνωστικό τους αντικείμενο, τα ακαδημαϊκά και λοιπά πιστοποιημένα προσόντα, η επιτυχής παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης, η συμμετοχή σε μορφές παιδαγωγικής καθοδήγησης και η υπηρεσία σε πειραματικά σχολεία.
β) Η αξιολόγηση της παρούσας επαγγελματικής δυνατότητας των υποψηφίων, όπως προκύπτει με βάση τις οικείες αξιολογικές εκθέσεις, εφόσον υπάρχουν για όλους τους υποψηφίους, τους προσωπικούς φακέλους τους και από την παρατήρηση στην τάξη από τους οικείους σχολικούς συμβούλους. Ειδικότερα, η αξιολόγηση αφορά ιδίως τη διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια, την αποδοτικότητα των μαθητών των υποψηφίων με βάση τους στόχους του προγράμματος σπουδών, την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων, τη χρήση νέας τεχνολογίας και την αξιοποίηση ποικίλου υλικού και πηγών στη διδασκαλία, την εφαρμογή διαφοροποιημένης παιδαγωγικής στη διδακτική πράξη και την ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων στο σχολείο και την κοινότητα.
γ) Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως αξιολογείται κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Για την εκτίμηση των παραπάνω κριτηρίων, ο υποψήφιος μαζί με την αίτησή του υποβάλει σχετικό προσωπικό φάκελο.
4. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για πέντε θέσεις εκπαιδευτικών Π.Π.Σ. κατ’ανώτατο όριο, με σειρά προτίμησης. Η αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από το σχετικό φάκελο, υποβάλλεται στο Π.Π.Σ. της πρώτης προτίμησής του. Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Π.Σ. αυτού, σε συνεργασία με τον συντονιστή του μαθήματος ή των μαθημάτων που αντιστοιχούν σε κάθε ειδικότητα, καταρτίζει αρχικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ανά κλάδο και ειδικότητα με αξιολογική σειρά, ύστερα από εκτίμηση των κριτηρίων επιλογής των περιπτώσεων α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου, οι οποίοι διαβιβάζονται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. μαζί με τις αιτήσεις και τους φακέλους των υποψηφίων. Η προθεσμία κατάρτισης των πινάκων από τα ΕΠ.Ε.Σ. και ανάρτησής τους καθορίζεται στην προκήρυξη των θέσεων. Δικαίωμα ένστασης έχουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ. μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την ανάρτηση του αξιολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων σε κάθε Π.Π.Σ.
5. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ., ύστερα από την κρίση επί των ενστάσεων και εκτίμηση του κριτηρίου της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 με βάση τη συνέντευξη με τους υποψηφίους, καταρτίζει τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ανά κλάδο και ειδικότητα, και επιλέγει τους εκπαιδευτικούς που θα καταλάβουν τις προκηρυχθείσες θέσεις. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα κριτήρια των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 3, καθορίζεται το ποιοτικό πλαίσιο αξιολόγησης του κριτηρίου της περίπτωσης γ΄ της ίδιας παραγράφου και ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ.
6. Ο επιλεγείς εκπαιδευτικός τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για πενταετή θητεία. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο εκπαιδευτικός δεν μετατίθεται ούτε αποσπάται. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η μετάθεση ή απόσπαση εκπαιδευτικού που υπηρετεί σε Π.Π.Σ. για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή λήγει η θητεία του εκπαιδευτικού, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για επιλογή σε θέση διευθυντή ή εκπαιδευτικού Π.Π.Σ. για την επόμενη τριετία.
7. Το διδακτικό και εργασιακό ωράριο του διευθυντή, του υποδιευθυντή και των λοιπών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο Π.Π.Σ. είναι το ίδιο με το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα αντίστοιχα μη πρότυπα πειραματικά σχολεία. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να τροποποιείται το διδακτικό ωράριο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα Π.Π.Σ.
8. Στους διευθυντές, υποδιευθυντές και λοιπούς εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στα Π.Π.Σ. καταβάλλεται ειδικό επίδομα, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
9. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και εφόσον υπάρχουν ανάγκες αναπλήρωσης εκπαιδευτικών οι οποίοι απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο, προσλαμβάνονται με αίτησή τους και ύστερα από προκήρυξη που εκδίδει το οικείο ΕΠ.Ε.Σ, αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που διαθέτουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση στον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. για την επιλογή εκπαιδευτικών. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις για πρόσληψη αναπληρωτών με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, τα κενά καλύπτονται από τους πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών των μη πρότυπων πειραματικών σχο λείων. Η πρόσληψη των αναπληρωτών γίνεται με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ., η οποία εγκρίνεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.


Άρθρο 49
Διοικητική στελέχωση των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων


1. Κάθε Π.Π.Σ. μπορεί να στελεχώνεται με έναν ψυχολόγο από τους προβλεπόμενους στην επόμενη παράγραφο, δύο διοικητικούς υπαλλήλους ΔΕ κατηγορίας και έναν κλητήρα − επιστάτη − φύλακα − νυκτοφύλακα κατηγορίας Υ.Ε. Η τοποθέτηση του προσωπικού αυτού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
2. Για τη στελέχωση των Π.Π.Σ., με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αυξάνονται οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού των Π.Π.Σ. και συνιστώνται θέσεις του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων. Τυπικά προσόντα για το διορισμό σε θέσεις του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων αποτελούν πτυχίο ψυχολογίας και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα που σχετίζονται με τη σχολική ψυχολογία ή τη συμβουλευτική.


Άρθρο 50
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και του προσωπικού τους


1. Η συστηματική εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των Π.Π.Σ. έχει σκοπό τη διασφάλιση και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.
2. Κάθε Π.Π.Σ., μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε δεύτερου έτους, καταρτίζει σχέδιο δράσης με τους εκπαιδευτικούς στόχους για δύο σχολικά έτη, το οποίο αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων του Π.Π.Σ., τα ζητήματα προγραμματισμού, οργάνωσης, λειτουργίας και αποτελεσμάτων του, καθώς και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και την εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών.
3. Στο τέλος κάθε δεύτερου σχολικού έτους το Π.Π.Σ. συντάσσει έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης με την οποία αξιολογούνται:
α) η απόδοση της σχολικής μονάδας στο σύνολό της, β) η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που είχαν τεθεί στο σχέδιο δράσης και γ) οι επιτυχίες που πραγματοποιήθηκαν και οι αδυναμίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια των δύο σχολικών ετών.
Με την ίδια έκθεση διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για τα επόμενα δύο σχολικά έτη.
4. Το σχέδιο δράσης και η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης καταρτίζονται με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων και με το συντονισμό του ΕΠ.Ε.Σ., γνωστοποιούνται στους μαθητές και το σύλλογο γονέων και δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες του σχολείου στο διαδίκτυο. Η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης αποτελεί τη βάση για την εξωτερική αξιολόγηση που πραγματοποιείται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ανά τετραετία. Αποτιμώντας τα ευρήματα της εξωτερικής αξιολόγησης, η Δ.Ε.Π.Π.Σ. γνωμοδοτεί στον
Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετικά με τη διατήρηση ή τον αποχαρακτηρισμό ενός σχολείου ως Π.Π.Σ.
5. Οι διευθυντές των Π.Π.Σ. αξιολογούνται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ανά διετία, καθώς και τρεις μήνες πριν από τη λήξη της τετραετούς θητείας τους. Η αξιολόγηση αφορά ιδίως τη διοικητική και καθοδηγητική επάρκεια, τον εμπλουτισμό του σχολικού προγράμματος με καινοτόμες δράσεις, την ποιοτική ανάπτυξη της σχολικής ζωής, την κινητοποίηση όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την επίτευξη των στόχων του σχεδίου δράσης του Π.Π.Σ. Έως την 30ή Ιουνίου κάθε δεύτερου έτους, το ΕΠ.Ε.Σ., με βάση τον προσωπικό φάκελο του αξιολογούμενου διευθυντή και την αξιολογική έκθεση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, συντάσσει σχετική αξιολογική έκθεση, την οποία εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. Αν η αξιολόγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. δεν είναι θετική, με απόφασή της διακόπτεται η θητεία των αξιολογουμένων. Τρεις μήνες πριν από τη λήξη της τετραετούς θητείας, το ΕΠ.Ε.Σ. εισηγείται νέα αξιολογική έκθεση, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η θετική αξιολόγηση από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. οδηγεί στην ανανέωση της θητείας των αξιολογουμένων, εφόσον το επιθυμούν, για μία ακόμη τετραετία, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, το ΕΠ.Ε.Σ. εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. χωρίς τη συμμετοχή των αξιολογουμένων. Οι υποδιευθυντές των Π.Π.Σ. αξιολογούνται από το ΕΠ.Ε.Σ. ανά διετία, καθώς και τρεις μήνες πριν από τη λήξη της τετραετούς θητείας τους. Η αξιολόγηση αφορά ιδίως τη διοικητική και καθοδηγητική επάρκεια, τον εμπλουτισμό του σχολικού προγράμματος με καινοτόμες δράσεις, την ποιοτική ανάπτυξη της σχολικής ζωής, την κινητοποίηση όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την επίτευξη των στόχων του σχεδίου δράσης του Π.Π.Σ. Έως την 30ή Ιουνίου κάθε δεύτερου έτους, το ΕΠ.Ε.Σ. αξιολογεί τον υποδιευθυντή, με βάση τον προσωπικό του φάκελο και την παρατήρηση στην τάξη από τον υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο. Αν η αξιολόγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. δεν είναι θετική, με απόφασή της διακόπτεται η θητεία των αξιολογουμένων. Τρεις μήνες πριν από τη λήξη της τετραετούς θητείας, το ΕΠ.Ε.Σ. αξιολογεί τον υποδιευθυντή, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η θετική αξιολόγηση από το ΕΠ.Ε.Σ. οδηγεί στην ανανέωση της θητείας των αξιολογουμένων, εφόσον το επιθυμούν, για μία ακόμη τετραετία, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης.
6. Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των Π.Π.Σ. αξιολογούνται από το ΕΠ.Ε.Σ. για το εκπαιδευτικό τους έργο ανά διετία, καθώς και τρεις μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς θητείας τους στο Π.Π.Σ. Η αξιολόγηση αφορά ιδίως τη διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια, την αποδοτικότητα των μαθητών με βάση τους στόχους του προγράμματος σπουδών, την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων, τη χρήση νέας τεχνολογίας και την αξιοποίηση ποικίλου υλικού και πηγών στη διδασκαλία, την εφαρμογή διαφοροποιημένης παιδαγωγικής στη διδακτική πράξη και την ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων στο σχολείο και την κοινότητα. Έως την 30ή Ιουνίου κάθε δεύτερου έτους, το ΕΠ.Ε.Σ., με βάση τον προσωπικό φάκελο κάθε εκπαιδευτικού και την παρατήρηση στην τάξη από τον υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο, συντάσσει σχετική αξιολογική έκθεση. Αν η αξιολόγηση δεν είναι θετική, με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. διακόπτεται η θητεία του εκπαιδευτικού στο Π.Π.Σ. Τρεις μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς θητείας, το ΕΠ.Ε.Σ. συντάσσει αξιολογική έκθεση, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η θετική αξιολόγηση από το Ε.ΠΕ.Σ. οδηγεί στην ανανέωση της θητείας του εκπαιδευτικού, εφόσον το επιθυμεί, για μία ακόμη πενταετία, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης.
7. Οι όροι της θετικής αξιολόγησης και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των παραγράφων 5 και 6 καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
8. Για τους διευθυντές και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς των Π.Π.Σ., των οποίων λήγει και δεν ανανεώνεται η θητεία, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4
του άρθρου 37.


Άρθρο 51
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 52
Συμπληρωματική εφαρμογή διατάξεων


Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις που ισχύουν για τις σχολικές μονάδες της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.