Διαδικασια Εισαγωγης

Με το νόμο 4327/ΦΕΚ 50/14-5-2015, το Λύκειο της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά χαρακτηρίστηκε ως Πρότυπο Γενικό Λύκειο, συνδεδεμένο με το Πρότυπο Γυμνάσιο της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά. Αυτό σημαίνει πως οι απόφοιτοι του Προτύπου Γυμνασίου της Ιωνιδείου Σχολής εγγράφονται, εφόσον το επιθυμούν, στην Α΄τάξη του Προτύπου Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής. Ως αποτέλεσμα, όλες οι θέσεις εισαγωγής μαθητών στην Α' Λυκείου καλύπτονται από τους αποφοίτoυς του Γυμνασίου. Κενές θέσεις δημιουργούνται μόνο στην περίπτωση που κάποιος απόφοιτος του Γυμνασίου της Ιωνιδείου αποφασίσει να μην εγγραφεί στο Λύκειο της Ιωνιδείου.

Με βάση το νόμο (Άρθρο 11): "Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στα Πρότυπα Σχολεία στις λοιπές τάξεις πλην της εισαγωγικής γίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές που φοιτούν στην ίδια τάξη. Την ευθύνη για αυτή τη συμπληρωματική διαδικασία έχουν τα όργανα διοίκησης του σχολείου στο οποίο έχουν προκύψει οι κενές θέσεις."

Με βάση το Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως Τεύχος Β’ 810/07.03.2018:

"ΣΤ. Πλήρωση κενών θέσεων και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Λύκεια για το σχολικό έτος 2018-2019.
Για τα υφιστάμενα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Γυμνασίου θα εγγραφούν αυτοδίκαια στην Α' τάξη του συνδεδεμένου Λυκείου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση-δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών από την 30η Απριλίου 2018 μέχρι και την 14η Μαΐου 2018. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων αποφοίτων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε ο τελευταίος αυξάνεται αναλόγως. Η κάλυψη τυχόν κενών θέσεων θα γίνει με την ίδια διαδικασία, με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές/τριες που θα φοιτούν στην ίδια τάξη το σχολικό έτος 2018-2019, ήτοι με εξετάσεις στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά, οι οποίες θα διενεργηθούν με την ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. της σχολικής μονάδας.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις υπό πλήρωση θέσεις στην Α' τάξη του Προτύπου Λυκείου, ήτοι και οι γονείς και κηδεμόνες των αποφοίτων του συνδεδεμένου Γυμνασίου οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/pps/, η οποία υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., στην οποία θα δηλώνουν το Πρότυπο Λύκειο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 30 Απριλίου έως και 14 Μαΐου 2018. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση
όχι μετά τις 24 Μαΐου 2018, οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υποψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις καταστάσεις και στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του. Οι εξετάσεις για την πλήρωση κενών θέσεων στην Α' τάξη των Προτύπων Λυκείων θα διενεργηθούν την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018. Η ανακοίνωση των εισακτέων και των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών θα γίνει ανά σχολείο με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., το οποίο σε κάθε περίπτωση έχει την ευθύνη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Η πλήρωση των τυχόν κενών θέσεων που θα προκύψουν για κάθε Πρότυπο Λύκειο για το σχολικό έτος 2018-2019 θα γίνει με την ίδια διαδικασία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές/τριες που φοιτούν στην ίδια τάξη, με την ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου και ύστερα από σχετική προκήρυξη που αναρτάται εγκαίρως υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα
ανακοινώσεων του σχολείου του Προτύπου Λυκείου, κατά το διάστημα από 3 έως 7 Σεπτεμβρίου. Τυχόν κενούμενες θέσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν από πίνακα επιλαχόντων καλύπτονται από νέα προκήρυξη - η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου - και εξετάσεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα το αργότερο έως 21-12-2018."

Τα αμέσως προηγούμενα σχολικά έτη συνέβησαν τα παρακάτω:

Τον Ιούνιο 2015, στην Α' Λυκείου υπήρξαν 4 κενές θέσεις, οι οποίες πληρώθηκαν με την διαδικασία της κλήρωσης. Για την διαδικασία που ακολουθήθηκε πιέστε εδώ. Για το Σεπτέμβριο 2016 έγιναν εξετάσεις για την πλήρωση των λίγων κενών θέσεων της Α' και Γ΄τάξης και κλήρωση για την Β΄τάξη. Για το σχολικό έτος 2017-18 έγιναν εξετάσεις για την πλήρωση των λίγων θέσεων της Α' και Β' τάξης. Για το σχολικό έτος 2018-19, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κενά στο Λύκειο της Ιωνιδείου για την διαδικασία εισαγωγής του Ιουνίου 2018. Υπάρχει όμως περίπτωση να προκύψουν κενά μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων (30 Απριλίου - 14 Μαΐου). Αυτό θα συμβεί αν δεν υποβάλλουν αίτηση όλοι οι απόφοιτοι του Γυμνασίου της Ιωνιδείου οι οποίοι εγγράφονται αυτοδίκαια. Επομένως όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στο διάστημα 30 Απριλίου έως 14 Μαΐου. Οι κενές αυτές θέσεις θα καλυφθούν με εξετάσεις που θα διεξαχθούν στις 22 Ιουνίου, με υποψήφιους τους μαθητές (εκτός αποφοίτων του Γυμνασίου της Ιωνιδείου) των οποίων οι κηδεμόνες υπέβαλλαν αίτηση μεταξύ 30 Απριλίου και 14 Μαΐου. Για την περίπτωση που προκύψουν επιπλέον κενά αργότερα, και αφού εξαντληθεί ο πίνακας των επιλαχόντων από τις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου, αυτα θα καλυφθούν με εξετάσεις (θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση). Οι διαδικασίες αυτές, εφόσον είναι απαραίτητες, θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν εδώ και εδώ. Για τις αιτήσεις εισαγωγής οι πληροφορίες βρίσκονται εδώ.