Διαδικασια Εισαγωγης

Αιτήσεις εισαγωγής για το σχολικό έτος 2020-2021:

Αιτήσεις εισαγωγής για το σχολικό έτος 2020-2021: Οι αιτήσεις και η διαδικασία εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία έχουν ολοκληρωθεί. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν εδώ.

Νομοθεσία:

Αν και αναμένεται η δημοσίευση του νέου νομοσχεδίου για την Παιδεία (το οποίο περιέχει για τα Πρότυπα Σχολεία, τα παρακάτω, που προβλέπονται από την τρέχουσα νομοθεσία, δεν αναμένονται να διαφοροποιηθούν σημαντικά.

Με το νόμο 4327/ΦΕΚ 50/14-5-2015, το Λύκειο της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά χαρακτηρίστηκε ως Πρότυπο Γενικό Λύκειο, συνδεδεμένο με το Πρότυπο Γυμνάσιο της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά. Αυτό σημαίνει πως οι απόφοιτοι του Προτύπου Γυμνασίου της Ιωνιδείου Σχολής εγγράφονται, εφόσον το επιθυμούν, στην Α΄τάξη του Προτύπου Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής. Ως αποτέλεσμα, όλες οι θέσεις εισαγωγής μαθητών στην Α' Λυκείου καλύπτονται από τους αποφοίτoυς του Γυμνασίου. Κενές θέσεις δημιουργούνται μόνο στην περίπτωση που κάποιος απόφοιτος του Γυμνασίου της Ιωνιδείου αποφασίσει να μην εγγραφεί στο Λύκειο της Ιωνιδείου.

Για το προηγούμενο σχολικό έτος ίσχυσαν τα παρακάτω. Προσοχή: Δεν ίσχυσαν με ακρίβεια οι παρακάτω ημερομηνίες για το σχολικό έτος 2020-21.

Με βάση την Υπουργική Απόφαση 67563/Δ6/2019 - ΦΕΚ 1638/Β/13-5-2019:

"ΣΤ. Πλήρωση κενών θέσεων και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Λύκεια για το σχολικό έτος 2019-2020.
Για τα υφιστάμενα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Γυμνασίου θα εγγραφούν αυτοδίκαια στην Α΄ τάξη του συνδεδεμένου Λυκείου, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση - δήλωση από τους γονείς και κηδεμόνες αυτών από την 27η Μαΐου 2019 μέχρι και την 4η Ιουνίου 2019. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων αποφοίτων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε ο τελευταίος αυξάνεται αναλόγως. Η κάλυψη τυχόν κενών θέσεων θα γίνει με την ίδια διαδικασία, με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές/τριες που θα φοιτούν στην ίδια τάξη το σχολικό έτος 2019-2020, ήτοι με δοκιμασία στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά, οι οποίες θα διενεργηθούν με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας ή Υποδιευθυντή/ντριας και τριμελούς επιτροπής που θα ορισθεί με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις υπό πλήρωση θέσεις στην Α΄ τάξη του Προτύπου Λυκείου, ήτοι και οι γονείς και κηδεμόνες των αποφοίτων του συνδεδεμένου Γυμνασίου οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep. edu.gr/pps/, που υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., το οποίο και έχει την ευθύνη διαχείρισης του περιεχομένου της. Στην παραπάνω ιστοσελίδα θα δηλώνουν το Πρότυπο Λύκειο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 27 Μαΐου 2019 έως και 4 Ιουνίου 2019. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά με τον κωδικό αριθμό αίτησης στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 7 Ιουνίου 2019, οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υποψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις καταστάσεις και στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του.
Οι Φυσικώς Αδύνατοι (Φ.Α.) μαθητές/τριες εξετάζονται από επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία που ισχύει στα υπόλοιπα σχολεία. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των εν λόγω μαθητών/τριών οφείλουν να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο σχολείο της επιλογής τους, κατά το διάστημα από 4 Ιουνίου έως και 6 Ιουνίου 2019. Η επιλογή των θεμάτων που θα εξεταστούν οι μαθητές/τριες θα γίνει με ευθύνη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. από επιστημονική επιτροπή που θα συσταθεί για αυτό τον σκοπό. Τα θέματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στα Πρότυπα Λύκεια από την εν λόγω επιτροπή στις 24 Ιουνίου 2019 το πρωί, πριν από την εξέταση και θα αναπαραχθούν από μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, ώστε να μοιρασθούν στους υποψήφιους με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας ή Υποδιευθυντή/ντριας και της παραπάνω τριμελούς επιτροπής. Η προετοιμασία, η οργάνωση, και η διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας θα πραγματοποιηθεί από επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας ή Υποδιευθυντή/ντριας και της ανωτέρω τριμελούς επιτροπής των Προτύπων Λυκείων. Η αξιολόγηση των γραπτών των μαθητών/τριών θα πραγματοποιηθεί από επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. Η ανακοίνωση των κωδικών αριθμών αιτήσεων των εισακτέων και των επιλαχόντων/ ουσών μαθητών/τριών θα γίνει ανά σχολείο με ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου που σε κάθε περίπτωση έχουν την ευθύνη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Οι παραπάνω ανακοινώσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Ειδικότερα σχετικά με τη διεξαγωγή της δοκιμασίας: Το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μαθητών/τριών στα φύλλα εξετάσεων θα καλύπτονται με την επίδοση των θεμάτων και με ευθύνη των επιτηρητών της αίθουσας. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από 0 έως 120 μόρια (60 μόρια ανά γνωστικό πεδίο, 40 στις ερωτήσεις κλειστού τύπου και 20 στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου) με άριστα τα 120 μόρια. Η βαθμολόγησή τους θα γίνει από δύο βαθμολογητές για κάθε γνωστικό πεδίο. Εάν η διαφορά του βαθμού μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή είναι μικρότερη ή ίση με 3 μόρια στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, τότε ως τελικός βαθμός του γνωστικού πεδίου ορίζεται ο μέσος όρος του βαθμού των δύο βαθμολογητών. Αν η διαφορά μεταξύ των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από 3 μόρια, τότε το γραπτό οδηγείται σε αναβαθμολόγηση. Στην περίπτωση αναβαθμολόγησης καλύπτονται οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών και προωθείται το γραπτό σε τρίτο βαθμολογητή. Ο τελικός βαθμός του γραπτού προκύπτει από τον μέσο όρο των δύο μεγαλύτερων βαθμών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των επιτυχόντων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων ενώπιον του/της Διευθυντή/ντριας ή Υποδιευθυντή/ντριας, της ανωτέρω τριμελούς επιτροπής και των ενδιαφερομένων γονέων και κηδεμόνων.
Όλοι οι μη εισακτέοι μαθητές/τριες θεωρούνται επιλαχόντες/επιλαχούσες με σειρά κατάταξης που ορίζεται από τη βαθμολογική τους επίδοση. Για τους ισοβαθμούντες μαθητές/τριες η σειρά κατάταξης προσδιορίζεται επίσης με κλήρωση.
Η πλήρωση των τυχόν κενών θέσεων των λοιπών τάξεων, πλην της Α΄, για κάθε Πρότυπο Λύκειο για το σχολικό έτος θα γίνει με την ίδια διαδικασία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές/τριες που φοιτούν στην ίδια τάξη. Την ευθύνη της διαδικασίας έχουν ο/η Διευθυντής/ντρια ή Υποδιευθυντής/ντρια και η ανωτέρω τριμελής επιτροπής του σχολείου. Πραγματοποιείται σχετική προκήρυξη των οργάνων διοίκησης του σχολείου, των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία. Η προκήρυξη αναρτάται εγκαίρως υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του Προτύπου Λυκείου, κατά το διάστημα από 3 έως 6 Σεπτεμβρίου.
Τυχόν κενούμενες θέσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν από πίνακα επιλαχόντων καλύπτονται από νέα προκήρυξη –η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου– και εξετάσεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα το αργότερο έως τις 23-12.

Σε προηγούμενα σχολικά έτη συνέβησαν τα παρακάτω:

Τον Ιούνιο 2015, στην Α' Λυκείου υπήρξαν 4 κενές θέσεις, οι οποίες πληρώθηκαν με την διαδικασία της κλήρωσης. Για την διαδικασία που ακολουθήθηκε πιέστε εδώ. Για τον Σεπτέμβριο 2016 έγιναν εξετάσεις για την πλήρωση των λίγων κενών θέσεων της Α' και Γ΄τάξης και κλήρωση για την Β΄τάξη. Για τα σχολικά έτη 2017-18, 2018-19, 2019-20 έγιναν εξετάσεις για την πλήρωση των λίγων θέσεων (1-3 θέσεις σε κάθε περίπτωση) της Α' και Β' τάξης. Για το σχολικό έτος 2020-21 δεν υπήρξαν κενά στο Λύκειο της Ιωνιδείου για την διαδικασία εισαγωγής του Ιουνίου, αλλά εμφανίστηκαν 2 κενά τον Σεπτέμβριο του 2020 (δύο μαθητές νακοίνωσαν πως αποχωρούν από το σχολείο τον Σεπτέμβριο), οι οποίες καλύφθηκαν με διαδικασία εξετάσεων οι οποίες διεξήχθησαν στις 10/09/2020.