Οργανα διοικησης του σχολειου

Το σχολείο υπάγεται διοικητικά στην Επιστημονική Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.). Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. είναι επταμελής και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας. Ταυτόχρονα, το σχολείο υποστηρίζεται διοικητικά από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, ενώ για συγκεκριμένα θέματα υπάγεται στην Περιφερειακή Διέυθυνση Αττικής.

Το σχολείο διοικείται από τα παρακάτω όργανα, καθένα από τα οποία έχει τις δικές του αρμοδιότητες:

Οργανα Αμεσης Διοικησης

Επιστημονικο Εποπτικο Συμβουλιο (ΕΠ.Ε.Σ.)

Είναι όργανο που σχετίζεται με την ιδιότητα του σχολείου ως Προτύπου. Το ΕΠ.Ε.Σ. έχει την παιδαγωγική και την επιστημονική ευθύνη του σχολείου. Ειδικότερα, είναι αρμόδιο για:

α) τη δημιουργία ομίλων ή τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και την αποτίμηση του έργου τους,
β) τη συνεργασία με τον φορέα με τον οποίο συνεργάζεται το σχολείο, καθώς και τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό επιμορφωτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, στις οποίες συμμετέχει το σχολείο και τη συνακόλουθη διατύπωση γνώμης προς την Ε.Ε.Π.Π.Σ. για την τροποποίηση του αναλυτικού και του ωρολογίου προγράμματος του πειραματικού ή του προτύπου σχολείου. Η τροποποίηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Π.Π.Σ..

Τα μέλη που αποτελούν το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο  του Λυκείου της Ιωνιδείου είναι:

Χονδροκούκης Γρηγόρης, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιά

Ματακιάς Σωτήριος, Διευθυντής του Σχολείου, Φυσικός

Παπαδάκης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός του Σχολείου, Φυσικός

Πάντου Δήμητρα, Εκπαιδευτικός του Σχολείου, Βιολόγος

Διευθυντης

Ο Διευθυντής του Λυκείου της Ιωνιδείου έχει διετή θητεία. Είναι ο διοικητικός, επιστημονικός και παιδαγωγικός υπεύθυνος της σχολικής μονάδας.

Στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας υπάρχει κατάλογος με όλους τους διευθυντές της Ιωνιδείου από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα.

Υποδιευθυντες

Οι Υποδιευθυντές (Α' και Β') της σχολικής μονάδας αναπληρώνουν τον Διευθυντή σε όλες τις λειτουργίες του και τον βοηθούν στο καθημερινό του έργο. Αναπληρώνουν τον Διευθυντή του σχολείου, όταν αυτός δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται.

 

Συλλογος Διδασκοντων

Αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο και έχει ως πρόεδρο το διευθυντή του σχολείου. Όταν στις συνεδριάσεις εξετάζονται ειδικά θέματα μαθητών, μετέχουν και δύο εκπρόσωποι τους που ορίζονται από το Δ.Σ. των μαθητικών κοινοτήτων.

Αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος, την υγεία και προστασία των μαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής ζωής. Ιεραρχεί τις σχολικές ανάγκες και φροντίζει για την αντιμετώπιση τους. Αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους κοινωνικούς φορείς του τόπου. Μαζί με το Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή έχει την ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία και την υλοποίηση του διετούς σχεδίου δράσης του Λυκείου της Ιωνιδείου.

Οργανα που πλαισιωνουν και υποστηριζουν τη διοικηση και τα οικονομικα του Λυκειου

Σχολικη Επιτροπη

Συγκροτείται σε επίπεδο δήμου και βαθμίδας εκπαίδευσης. Αποτελείται από 5 έως 15 μέλη, τα οποία ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Σ.Ε. είναι δημοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι του οικείου δήμου ή της κοινότητας. Πρόεδρος της σχολικής επιτροπής είναι ο δήμαρχος ή άλλο αιρετό ή μη μέλος που ορίζεται από αυτούς. Υπάρχει εκπρόσωπος των γονέων και εκπρόσωπος των μαθητών. Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών,  όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς την διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό των σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και με βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Συμβουλιο Σχολειου

Συγκροτείται με απόφαση του διευθυντή του Λυκείου της Ιωνιδείου. Είναι πενταμελές και αποτελείται από : τον διευθυντή (ως πρόεδρο), έναν εκπρόσωπο του δήμου με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα παιδείας, που ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο, ως αντιπρόεδρο, έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και δύο διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας, κατά προτίμηση αποφοίτους του σχολείου. Το συμβούλιο του σχολείου συνεδριάζει τακτικά και αποφασίζει για θέματα του σχολείου και για θέματα που σχετίζονται με την προσφορά του στην τοπική κοινωνία, ύστερα από συζήτηση με εκπροσώπους των γονέων, των μαθητών των γυμνασίων και λυκείων, του συλλόγου των αποφοίτων του Π.Π.Σ. και της τοπικής κοινωνίας, συνεργάζεται με το σύλλογο αποφοίτων και το σύλλογο γονέων του Π.Π.Σ., καθώς και με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, ιδίως για θέματα υλικοτεχνικής υποδομής και οικονομικών πόρων της σχολικής μονάδας, καθώς και για πολιτισμικές δραστηριότητες στην τοπική κοινωνία και εισηγείται στο Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο την αξιοποίηση και διάθεση των πόρων της σχολικής μονάδας, πέραν αυτών που διαχειρίζεται η αρμόδια σχολική επιτροπή.  

Σχολικο Συμβουλιο

Αποτελείται από τον Σύλλογο διδασκόντων, το ΔΣ του συλλόγου γονέων, τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην σχολική επιτροπή και εκπροσώπους των μαθητικών κοινοτήτων. Στόχος του είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο,  η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος.

Συμβουλιο Σχολικης Κοινοτητας

Στο Συμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε ο διευθυντής σχολείου, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος συλλόγου διδασκόντων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το Συμβούλιο διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία των σχολείων και διατυπώνει σχετικές προτάσεις στην οικεία  Σχολική Επιτροπή για την καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους.
Ο Διευθυντής που συμμετέχει στο «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας» διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση του για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων.

 

Πινακας Διευθυντων της Ιωνιδειου απο την ιδρυση της μεχρι σημερα
 
1 Δραγάτσης Χ. 1862-1863
2 Γεράκης Γ. 1863-1865
3 Παντούρης Ι. 1865-1869
4 Αντωνιάδης Α 1869-1870
5 Γαλάνης Ε.  1870-1873
6 Πετρής Ν.  1873-1874
7 Αντωνιάδης Α. 1874-1878
8 Βορτσέλας Ι.  1878-1880
9 Κρέμος Γ.  1880
10 Πετρής Ν.  1880-1881
11 Αντωνιάδης Α. 1881
12 Κρέμος Γ.  1882-1884
13 Παπαναστασίου Π. 1884-1889
14 Κωνσταντόπουλος Ν.  1889-1890
15 Γράβαρης Β.  1890-1892
16 Δουκάκης Σ.  1892-1893
17 Γιαννόπουλος Χ. 1893-1894
18 Παπανδρέου Λ. 1894
19 Δραγάτσης Ι. 1894-1895
20 Γιαννόπουλος Χ. 1895-1897
21 Παπανδρέου Γ. 1897-1898
22 Παπαγεωργίου Α. 1899-1900
23 Δραγάτσης Ι. 1900-1903
25 Παπανδρέου Γ. 1904-1905
24 Γιαννόπουλος Χ. 1903-1904
26 Γιαννόπουλος Χ. 1905-1908
27 Νικολαΐδης Β. 1908-1913
28 Φοίφας Ν. 1913
29 Δάλλας Σ. 1913-1914
30 Γρηγοράκης Γ. 1914-1924
31 Μπαξεβανάκης Ν. 1925-1929
32 Παπαναστασίου Β. 1929-1933
33 Παπαθανασίου Ε. 1933-1934
34 Γιαννάκης Σ. 1934-1935
35 Ματζουράνης Κ. 1935-1936
36 Μητσόπουλος Δ. 1936-1937
37 Εμμανουήλ Γ. 1937-1939
38 Γερμανός Μ. 1939-1940
39 Μιχαλόπουλος Ν. 1940-1942
40 Μαζαράκης Γ. 1942-1949
41 Μητσόπουλος Δ. 1949-1952
42 Καρανικόλας Α. 1952-1961
43 Κεφάλας Χ. 1962-1972
44 Βερνίκος Γ. 1973-1976
45 Τριανταφυλλάκης Γ. 1976-1981
46 Βρυζίδης Δ. 1981-1982
47 Βαβαλέτσικος Θ. 1982-1986
48 Καμβασινός Ε. (Λυκείου) 1986-1990
Ιωαννίδης Α. (Γυμνασίου)
49 Μάνιος Ν. (Λυκείου) 1990-1993
Τριανταφυλλόπουλος Σ. (Γυμνασίου)
50 Τριανταφυλλόπουλος Σ. (Λυκείου) 1993-1997
Σάσσαλος Γ. (Γυμνασίου)
51 Καραμεσίνης Μ. (Λυκείου) 1997-2000 
Σάσσαλος Γ. (Γυμνασίου)
52 Πισιμίσης Δ. (Λυκείου) 2000-2001
Σάσσαλος Γ. (Γυμνασίου)
53 Παπαδόπουλος Ν. (Λυκείου) 2001-2003
Σάσσαλος Γ. (Γυμνασίου)
53 Παπαδόπουλος Ν. (Λυκείου) 2003
Σαλίχος Π. (Γυμνασίου)
53 Παπαδόπουλος Ν. (Λυκείου) 2003-2005
Καλιβίνου Π. (Γυμνασίου)
54 Παπαδόπουλος Ν. (Λυκείου) 2005-2007
Αναγνωσταράς Δ. (Γυμνασίου)
55 Παπαδόπουλος Ν. (Λυκείου) 2007-2008 (α΄)
Κότσιρας Ι. (Γυμνασίου)
56 Μπορμπιλάς Ν.  (Λυκείου) 2007-2008 (β΄)
Κότσιρας Ι. (Γυμνασίου)
57 Αρχοντάκης Γ.  (Λυκείου) 2007-2008 (γ΄)
Κότσιρας Ι. (Γυμνασίου)
58 Χατζηγεωργίου Ε.  (Λυκείου) 2008-2009
Κότσιρας Ι. (Γυμνασίου)
59 Χατζηγεωργίου Ε.  (Λυκείου) 2009-2010

(α΄)

Κότσιρας Ι. (Γυμνασίου)
60 Ευστρατίου Μ.  (Λυκείου) 2009-2011

(β΄)

Κότσιρας Ι. (Γυμνασίου)
61 Αβραμιώτης Σπ. (Λυκείου) 2011-15
Άνθης Μιχ. (Γυμνασίου)
62 Παπαδόπουλος Ιωάννης (Λυκείου) 2015-2020
Άνθης Μιχάλης (Γυμνασίου)
63 Μηνάογλου Χαράλαμπος (Λυκείου) 2020-2023
Άνθης Μιχάλης (Γυμνασίου)
64 Ματακιάς Σωτήριος (Λυκείου) 2023-
Γεωργά Ευαγγελία (Γυμνασίου)

 

Οι πληροφορίες σχετικά με τα όργανα διοίκησης υπάρχουν σε διάφορους νόμους και Υπουργικές Αποφάσεις:

Άρθρο 95/Ν. 4610/ΦΕΚ 70/07-05/2019 (για το Ε.Π.Ε.Σ.)

Άρθρο 1 παρ. 2 της 8440/24-02-2011 Υπ. Απόφαση ΦΕΚ 318/25-2-2011 (για το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας).

8440/24-02-2011 Υπ. Απόφαση ΦΕΚ 318/25-2-2011 (για τη Σχολική Επιτροπή).

Άρθρο 43/ Ν. 3966/ΦΕΚ 118/24-5-2011 (για το Συμβούλιο Σχολείου).

Άρθρο 51/ Ν. 1566/85, με την προσθήκη δύο παραγράφων (5 και 6) που περιλαμβάνονται στην παράγραφο  1. α) του άρθρου 2 του νόμου 2621/98. (για το Σχολικό Συμβούλιο).

Υ.Α. Φ.353.1/324/105657.Δ1/ΦΕΚ 1340/17-10-2002 και Νόμος 4327/ΦΕΚ 50/14-5-2015 (για τον Διευθυντή).

Άρθρο 74-97 Ν.4610/ΦΕΚ 70/07-05/2019 (για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία γενικά).

Ν. 1566, ΥΑ 105657/17-10-2002 (για την διοίκηση των σχολείων γενικότερα).